Mateřská škola Hřivice

Mateřská škola

O školce

V sekci o školce se detailně dozvíte, jak děti tráví svůj den v mateřské škole. Zároveň zde najdete podrobný rozpis neměnných a plánovaných akcí, které jsou pro děti přichystány v průběhu celého roku.

Režim dne

Nástup dětí do MŠ

 • průběžně od 6:00 do 8:00

(po předchozí domluvě s učitelkami v MŠ lze přivést dítě do MŠ během dne dle potřeby rodiny – viz Školní řád)

Spontánní hra

 • pravidelně denně po příchodu dětí do MŠ, a to cca. do 8:00 a odpoledne po spánku

 • nepravidelně denně během dne dle momentální situace a individuálních potřeb dětí

Řízené činnosti

 • během dopoledne dle individuálních plánů učitelek, a to buď ve skupinkách či jednotlivě podle zájmu

Sledování televize

 • zařazeno nepravidelně (s ohledem na počasí), maximálně však jedenkrát týdně, doba sledování nepřesahuje 25 minut

Pohybové aktivity

 • zařazovány v průběhu celého dne, a to při hrách, řízených činnostech, pobytu venku a odpoledních aktivitách, vždy dle potřeb a zájmu dětí – probíhají ve třídě, příležitostně v prostoru chodby, venku (pohybové chvilky, pohybové hry, hry se zpěvem, závodivé hry a volné pohybové využití)

Pobyt venku

 • využívána zahrada i nejbližší okolí MŠ (les, louka, park) v letních měsících je pravidelně zvlhčováno pískoviště, během dopoledne je dodržován minimálně 1,5 hodinový pobyt venku, pobyt venku je využíván k dalšímu získávání vědomostí a poznatků o okolním světě, k pohybovým aktivitám, ke spontánním hrám apod.

Odpočinek

 • děti se postupně ukládají k odpočinku a spánku od 12:30, kdy poslouchají čtenou pohádku od učitelky nebo s CD přehrávače, vstávají ve 14:00. Během této doby se jedenkrát týdně nejstarší dětí účastní výuky anglického jazyka nebo se připravují na vstup do 1.třídy formou didaktických pomůcek, pracovních listů.

Stravování

 • dopolední svačina | 8:30 – 9:00
 • oběd | 11:30 – 12:00
 • odpolední svačina | 14:30 – 15:00

Svačiny a oběd se podávají samoobslužně, s pomocí učitelky, školnice v prostoru třídy. Děti si po sobě uklízí použité nádobí na určené místo i s pomocí učitelky.

 •  

Pitný režim

 • nápoje jsou připravovány stále čerstvé, doplňují se podle potřeb dětí, jsou neustále k dispozici při stravování ve třídě (čaj, mléko, bílá káva, kakao) a ve třídě (šťávy – různé kombinace, voda)

Otužování

 • otužování probíhá podle možností a zdravotního stavu dítěte
 • prováděno pravidelným větráním třídy a herny
 • dostatečným pobytem venku
 • v zimě hry se sněhem
 • přiměřené oblékání dle počasí
 • zařazováno při hrách, TV aktivitách, při spaní, podle potřeby a počasí

Vyzvedávání dětí

 • v době po obědě – 12:00 – 12:30
 • odpoledne od 15:00 – 16:00
 • při potřebě rodičů lze po domluvě s učitelkou vyzvednout dítě i v jinou dobu

Plán akcí

Září

 • Vstupní dotazníky pro rodiče nových dětí. Adaptační režim nových dětí.
 • Třídní schůzka (seznámení se školním řádem, ŠVP TP, dalšími plánovitými aktivitami školy)
 • Vyzvání rodičů k pravidelnému sledování nástěnky, informací o vzdělávacích blocích.
 • Zapojení do soutěže ve sběru druhotných surovin (papír, PET)
 • Pokračování v projektu Škola sportu
 • Zapojení do projektu Cepík – zdravá strava

Říjen

 • Vyzvání rodičů prostřednictvím dětí k zapojení se do aktivního vzdělávání dětí – třídění odpadu, recyklace (projekt Radomír) -spolupráce
 • Bramboriáda – soutěže rodičů a dětí, výroba z brambor (pečení) a výroba dekorací
 • Zapojení do soutěže s VHV

Listopad

 • Rodinná soutěž „Tvoří celá rodina“ – výstava prací z přírodnin – „ Dýnějáda“, „Lampionový průvod“ obcí.
 • Darování dýní na výzdobu školy.
 • Divadlo v MŠ
 • Tvoříme podzim – Vv a Pv z přírodního materiálu.

Prosinec

 • Příprava vánočního adventu, Mikulášské nadílky a vánočního vystoupení.
 • Ukázka a ochutnávka vánočního cukroví.
 • Projekt – Ježíškova vnoučata (spolupráce se soc. lůžky v Lounech).

Leden

 • Individuální konzultace s učitelkami – řešení návrhů na odklady školní docházky, popř. výchovných problémů, spojení s besedou s logopedem, pracovnicí pedagogicko psychologickou poradny.
 • Den otevřených dveří v ZŠ – exkurze.

Únor

 • Zimní výpravy do přírody, zimní sporty, prohlubování poznatků o zimě.
 • Příprava masek na karneval – „Bláznivý týden“
 • Divadlo v Lounech

Březen

 • Práce s knihou – děti přinesou do MŠ knihu, kterou si právě čtou s rodiči, popř. kterou mají nejradši.
 • Návštěva místní knihovny
 • Vítání jara – Morana

Duben

 • „Velikonoční jarmark“– výzdoba kraslic, různé techniky, výstava prací, pletení pomlázek. Hledání velikonočního zajíčka, soutěže.
 • Den otevřených dveří v MŠ – ukázková hodina
 • Divadlo v Lounech
 • Putování s čarodějnicí Kanimůrou

Květen

 • Besídka pro maminky s vystoupením, příprava pohoštění, dárečky
 • Celodenní výlet za poznáním – pro děti a jejich rodiče
 • Bezpečnost – beseda s policií ČR, vojáky – ukázky práce, účast na projektu „Pomoz a chraň“.

Červen

 • Oslava Dne dětí
 • Rozloučení se školáky – „Zahradní slavnost“ – loučení s létem
Přejít nahoru