Mateřská škola Hřivice

Pravidla ochrany osobních údajů

Tuto internetovou stránku zveřejňuje a provozuje Mateřská škola Hřivice, příspěvková organizace, Hřivice 88, což je jediný subjekt, který je oprávněn používat související práva duševního vlastnictví a osobní práva, původně nebo v souladu s výslovným povolením. Každý prvek této internetové stránky nesmí být použit, reprodukován, distribuován nebo půjčen bez našeho povolení.

Kontaktní údaje

Název školy: Mateřská škola Hřivice, příspěvková organizace (správce GDPR v MŠ)
Sídlo: Hřivice 88, 439 65
Právní forma: příspěvková organizace
Telefon: 415 696 146, 728 519 094, 728 519 079
E-mail: skolahrivice@tiscali.cz
Bankovní spojení:
IČO: 72 74 18 13
Zřizovatel: Obec Hřivice
Provoz školy: 6:00 -16:30 hodin
Ředitelka: Ivana Kubátová
Poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb.
Určený pracovník, pověřenec pro GDPR: Bc. Rostislav Frič, IČO: 43265782
Kontaktní údaje na pověřence GDPR: gdpr.dpo@email.cz

Mateřská škola Hřivice, příspěvková organizace je správcem osobních údajů dětí, zákonných zástupců dětí, pověřených osob, zaměstnanců školy i veřejnosti, která se účastní vzdělávání v organizaci. Osobní údaje se zpracovávají za účelem výchovy a vzdělávání v mateřské škole především ze zákona, za účelem zachování bezpečí a ochrany osob a oprávněného zájmu správce. Osobní údaje jsou dále předávány pouze na základě zákonnosti. Mateřská škola chrání osobní údaje dle GDPR, dbá práva subjektů údajů na přístup k těmto údajům, práva na opravu a práva na výmaz. Některé osobní údaje zpracovává mateřská škola pouze se souhlasem subjektu údajů. Tento souhlas musí mít náležitosti souhlasu svobodného, konkrétního, informovaného a nepodmíněného. Souhlas je poskytnut pouze mateřské škole, která bez zákonem stanovených důvodů nepředává tyto osobní a citlivé osobní údaje dalším osobám a úřadům. Tyto údaje má škola zabezpečeny před neoprávněným nebo nahodilým přístupem, zpracováním, zabezpečeny před změnou a zničením, zneužitím či ztrátou.

Subjekty údajů jsou poučeny o svých právech, zejména o svém právu souhlas kdykoli odvolat a to i bez udání důvodů písemnou formou ředitelce školy nebo pověřenci, o právu přístupu k těmto údajům, právu na jejich opravu, o tom, že poskytnutí osobního údaje je dobrovolné, právu na sdělení o tom, které osobní údaje byly zpracovány a k jakému účelu. Subjekty údajů mohou požádat správce o vysvětlení a podání informací.

Pověřenec

Bc. Rostislav Frič, IČO: 43265782
Kontakt: gdpr.dpo@email.cz

Přejít nahoru